(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-98612116-3', 'auto'); ga('send', 'pageview'); window.smartlook||(function(d) { var o=smartlook=function(){ o.api.push(arguments)},h=d.getElementsByTagName('head')[0]; var c=d.createElement('script');o.api=new Array();c.async=true;c.type='text/javascript'; c.charset='utf-8';c.src='https://rec.smartlook.com/recorder.js';h.appendChild(c); })(document); smartlook('init', 'b9af379ce922e405627b9bdcae6b70906a5dd842');

Informacja dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją

W imieniu CENTRUM „DENTEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej „RODO”) niniejszym informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych, jako osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest: CENTRUM „DENTEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Towarowej 14, 65-114 Zielona Góra, dalej zwana „Pracodawca”.

 2. Dane osobowe udostępnione przez Pana/Panią przetwarzane będą w celu związanym
  z realizacją procesu rekrutacji.

 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

  • dobrowolna zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zarówno w przypadku danych, o których mowa w art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) oraz innych przepisach prawa, a także w przypadku danych udostępnionych nam ponad dane wskazane powyżej,
   np. prywatny numer telefonu;

 4. odbiorcą danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie będą następujące kategorie podmiotów:

  • podmioty świadczące usługi obsługi informatycznej na rzecz Pracodawcy,

  • podmioty świadczące usługi prawne i rachunkowo-księgowe na rzecz Pracodawcy,

  • inni odbiorcy, w sytuacji gdy konieczność przekazania danych będzie wynikać
   z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym prawa europejskiego, bądź decyzji właściwych organów administracyjnych albo sądów,

 5. Dane osobowe udostępnione przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie określone w pkt 3) powyżej będą przetwarzane, w tym przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego są przetwarzane, ale nie dłużej niż do cofnięcia zgody przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie;

 6. Osobie ubiegającej się o zatrudnienie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

 7. Osobie ubiegającej się o zatrudnienie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza postanowienia RODO;

 8. Podanie przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie danych osobowych określonych w pkt 3) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu, dla którego zostały udostępnione i są przetwarzane;

 9. Dane osobowe udostępnione przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie będą przetwarzane
  w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.

Informacja dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją

W imieniu CENTRUM „DENTEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej „RODO”) niniejszym informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych, jako osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest: CENTRUM „DENTEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Towarowej 14, 65-114 Zielona Góra, dalej zwana „Pracodawca”.

 2. Dane osobowe udostępnione przez Pana/Panią przetwarzane będą w celu związanym
  z realizacją procesu rekrutacji.

 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

  • dobrowolna zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zarówno w przypadku danych, o których mowa w art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) oraz innych przepisach prawa, a także w przypadku danych udostępnionych nam ponad dane wskazane powyżej,
   np. prywatny numer telefonu;

 4. odbiorcą danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie będą następujące kategorie podmiotów:

  • podmioty świadczące usługi obsługi informatycznej na rzecz Pracodawcy,

  • podmioty świadczące usługi prawne i rachunkowo-księgowe na rzecz Pracodawcy,

  • inni odbiorcy, w sytuacji gdy konieczność przekazania danych będzie wynikać
   z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym prawa europejskiego, bądź decyzji właściwych organów administracyjnych albo sądów,

 5. Dane osobowe udostępnione przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie określone w pkt 3) powyżej będą przetwarzane, w tym przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego są przetwarzane, ale nie dłużej niż do cofnięcia zgody przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie;

 6. Osobie ubiegającej się o zatrudnienie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

 7. Osobie ubiegającej się o zatrudnienie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza postanowienia RODO;

 8. Podanie przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie danych osobowych określonych w pkt 3) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu, dla którego zostały udostępnione i są przetwarzane;

 9. Dane osobowe udostępnione przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie będą przetwarzane
  w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.